Algemene voorwaarden Klassieke homeopathie voor dieren & Gedragsbegeleiding voor honden Leonie Noordhoek

 

Definities:

 1. Leonie Noordhoek, hieronder genoemd de opdrachtnemer, is het uitvoerende bedrijf welke gedragsbegeleiding en homeopathisch advies geef aan hondeneigenaren.
 2. Diensten betreffen alle werkzaamheden die de opdrachtnemer uitvoert
 3. De opdrachtgever betreft iedereen die Leonie Noordhoek inschakelt voor advies en diensten aanneemt.
 4. De opdrachtnemer is geen dierenarts. Het stellen van een diagnose is altijd voor bestemd aan een dierenarts. De opdrachtnemer stelt een behandeling voor op basis van de gegevens en symptomen.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en alle overeenkomsten tot een klassiek homeopathische behandeling of gedragsbegeleidingstraject, diensten en/of levering van zaken tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij de overeenkomst bepaalde gevallen tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst opnieuw schriftelijk worden bevestigd.
 3. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden volledig van toepassing.

Privacy:

 1. Voor het uitvoeren van de diensten zal om bepaalde persoonlijke gegevens gevraagd worden. Bij het vragen naar persoonsgegevens zal de opdrachtnemer zich beperken tot de gegevens die nodig zijn om de diensten goed uit te voeren.
 2. De opdrachtnemer zal de persoonsgegevens met respect en zorgvuldigheid behandelen en op een gepaste manier, beveiligd, opslaan.
 3. De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaart. Hierbij wordt rekening gehouden met de bewaarplicht van 7 jaar voor de belastingdienst.
 4. De persoonsgegevens zullen niet, anders dan noodzakelijk voor de behandeling van uw dier, gedeeld worden. Als het nodig is voor de behandeling of voor het opsturen van homeopathische middelen voor de behandeling van uw dier, kunnen de persoonsgegevens, na goedkeuring van u gedeeld, worden met derden. De persoonsgegevens zullen in geen geval verkocht worden aan derden.
 5. De opdrachtnemer respecteert jouw recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens op ieder moment in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer wijst elke aansprakelijkheid vanwege een mogelijke wanprestatie van de hand tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld. Van opzet of grove schuld is pas sprake indien cliënt dit aannemelijk heeft weten te maken.
 2. Indien de opdrachtnemer op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag vermeld op de factuur.
 3. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Onder indirecte schade is in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie, waaronder ook gemiste inkomsten door het niet uit kunnen brengen van het dier in de sport.

Garantie

 1. De opdrachtnemer geeft geen garantie op een positief effect van de behandelingen. De opdrachtnemer zal de behandeling naar best inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, echter het resultaat is ook afhankelijk van een heleboel andere zaken die niet bij de opdrachtnemer liggen. Daardoor is er geen mogelijkheid tot garantie op de geleverde diensten.
 2. Het geneesmiddelvoorschriften en behandelplan zijn een advies op basis van de door u aan mij verstrekte informatie over uw dier, alsmede mijn eigen waarnemingen over uw dier. Het ingeven van de geneesmiddelen en het uitvoeren van het behandelplan aan uw dier is uw eigen verantwoording en keuze.
 3. Homeopathische middelen zijn nimmer een vervanging voor de reguliere diergeneeskunde. Reguliere behandeling mag alleen gestaakt worden in overleg met de behandeld dierenarts. Cliënt dient hier zelf verantwoording voor te nemen.
 4. De opdrachtnemer is aangesloten bij de beroepsvereniging BKHD. De opdrachtnemer zorgt voor regelmatige nascholing om de kwaliteit van de diensten hoog te houden.

Klachtenregeling

 1. De opdrachtgever is verplicht om de opdrachtnemer te verrichten anamnese, behandeling, te leveren zaken en/of andere uit de behandelingsovereenkomst voortvloeiende diensten onverwijld na ontvangst of na uitvoering te controleren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.
 2. Klachten over de onder lid 1 van dit artikel genoemde door de opdrachtnemer verrichte handelingen dient cliënt binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of de onvolkomenheid aan de cliënt kenbaar is geworden of had kunnen worden mondeling aan de opdrachtnemer kenbaar te maken en vervolgens uiterlijk binnen 7 dagen nadat cliënt zijn klacht mondeling kenbaar heeft gemaakt te worden gevolgd door zijn schriftelijke bevestiging van de klacht. Ingeval van overschrijding van een van deze termijnen vervalt iedere aanspraak tegen opdrachtnemer betreffende een gebrek of een onvolkomenheid.
 3. Indien de opdrachtnemer de in lid 2 genoemde klacht gegrond acht heeft de opdrachtnemer ten allen tijde het recht en dient hij daartoe in de gelegenheid te worden gesteld om: a. de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is; b. het gebrek of de onvolkomenheid alsnog weg te nemen dan wel een artikel of dienst te leveren zonder dat gebrek zonder dat gebrek of die onvolkomenheid indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is; c. het door de cliënt verschuldigde bedrag te crediteren onder teruggave van het artikel met dat gebrek of die onvolkomenheid.

Verhindering/ afzeggen

 1. Wanneer u verhinderd bent voor de gemaakte afspraak dient u dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven. Wanneer u niet tijdig afbelt, zal 50% van de kosten voor de tijd bij u in rekening gebracht worden. U kunt uw verhindering telefonisch of per email doorgeven.
 2. Uiteraard staat het u vrij de behandeling op elk moment te beëindigen. Als therapeut zal ik de behandeling beëindigen indien er sprake is van een verstoorde vertrouwensrelatie. Het kan zijn dat de opdrachtnemer u verwijst naar andere behandelaars indien daar binnen het genezingsproces van uw dier aanleiding toe is.

Betaling:

 1. Na het consult krijgt u een factuur over de diensten en voorgeschreven geneesmiddelen per email toegezonden. De factuur dient u binnen 7 dagen na ontvangst te betalen per bank.
 2. Indien de factuur na 14 dagen niet betaald is, stuur de opdrachtnemer een herinnering per email. Als hier geen reactie op komt, zal de opdrachtnemer een aanmaning per post toesturen. Indien de factuur na 45 dagen nog niet betaald is en er geen reden bij de opdrachtnemer bekend is, zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Vanaf dat moment loopt de communicatie via het incassobureau.